Nje emo wipe awon unkan kan waa ti o nbaa ogun owo je??? Bi enia bafi ogun owo si apo ti owo ( money) waa nje emo wipe o baa owo je lara? Aki fi ikobere owo sapo ti owo (money) bawa. Kodara rara

One Thought on “Lilo Owo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *